Na Znanstveno-raziskovalnem središču Bistra Ptuj smo pričeli z izvajanjem projekta HICAPS (Historical CAstle ParkS) delno sofinanciranega iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, programa INTERREG V-B, Srednja Evropa. V okviru projekta se bo izvedla delna revitalizacija grajskega parka ob dvorcu Turnišče.

Projekt je bil izbran za sofinanciranje v okviru 2. razpisa transnacionalnega programa Srednja Evropa. Med 210 prijavljenimi projekti je bil naš zavod uspešen pri dveh projektih. Skupaj je bilo na razpisu odobrenih 50 projektov, na katerih sodeluje 59 slovenskih inštitucij.

Projekt HICAPS je bil odobren v okviru prioritete Sodelovanje na področju naravnih in kulturnih virov za trajnostno rast na področju Srednje Evrope s ciljem revitalizacije in vrednotenja grajskih parkov. Namen projekta je oživitev grajskih parkov, dvig zavesti o njihovem pomenu ter revitalizacija identificiranih območij. Glavni cilj projekta je prispevati h krepitvi zmogljivosti javnega in zasebnega sektorja za uporabo in varovanje naravne in kulturne dediščine, z osrednjim fokusom na zgodovinskih grajskih parkih ter razviti strategije in orodja, ki bodo javnemu in zasebnemu sektorju zagotavljala potrebno usposobljenost.

Na Ptuju bomo v pilotne aktivnosti vključili območje parka Turnišče. Izdelan bo lokalni akcijski načrt o zgodovinskih, socialnih in gospodarskih vidikih revitalizacije parka, kjer bodo predstavljeni ukrepi, ki so že izvedeni ali se bodo izvajali s kratko-, srednje- in dolgoročno perspektivo. Organizirali bomo usposabljanje za javni sektor na temo, kako pristopiti k izboljšanju stanja na področju zgodovinskih grajskih parkov. Zbrali bomo izkušnje in predloge udeležencev in jih vključili v pripravo smernic za prenovo.

Z namenom ohranjanja naravno-kulturnih in zgodovinskih vrednot tega pomembnega naravnega kulturnega spomenika želimo z delno prenovo parka obogatiti ter ohraniti vrednote in vsebine tako, da bo ponudba zanimiva za obiskovalce vseh generacij in ciljnih skupin. Ob prenovi bomo raziskali vsa zgodovinska dejstva in iskali nove rešitve.

Prenova parka bo vključevala gradbena dela za obnovo in ponovno vzpostavitev obstoječega okolja. Uredili bomo sprehajalne poti s pripadajočo opremo (osvetlitev poti, klopi za sprehajalce, koši za smeti, stojala za kolesa) ter ponovno posadili manjkajoča drevesa. Odstranili bomo arhitekturne ovire (očistili park), tako da bo park dostopen vsem. Prav tako bomo označili pomembne naravne in kulturne vrednote z učnimi opisi, ki bodo olajšali spoznavanje naše dediščine.

S prenovo parka bomo izboljšali dostopnost tako za lokalno prebivalstvo kot za turiste, da bodo lahko uživali v lepotah parka Turnišče, ki je zavarovan kot naravna vrednota državnega pomena za zoološke in botanične vrste. S projektom želimo prebivalcem Ptuja in okolice ponuditi obnovljeno mesto za uživanje v naravi, ki bo dostopno vsem.

V projektu, ki se je pričel julija 2017 in traja do maja 2020, sodeluje 10 partnerjev iz Slovenije, Italije, Poljske in Hrvaške. Na Ptuju kot pridruženi partner sodeluje tudi Mestna občina Ptuj. Celotna vrednost projekta je 1.832.742 EUR, program Srednja Evropa prispeva 85% teh sredstev, ostalo se financira iz lastnih sredstev.

Link do projekta: HICAPS logo HICAPS