ZRS BISTRA PTUJ IN NJEN DOSEDANJI RAZVOJ

ZRS BISTRA Ptuj je v svojih dosedanjih prizadevanjih in na podlagi rezultatov dela, postala nacionalno in mednarodno prepoznavna in priznana inštitucija za ustvarjanje povezav med znanstveno raziskovalno in izobraževalno sfero (fakultete, inštituti, druge RR institucije…..) ter gospodarskimi subjekti, na eni strani. Na drugi strani pa se je v lokalnem in širšem okolju uveljavila kot institucija za povezavo med in z občinami in lokalno samoupravo ter državnimi službami, z namenom pomoči pri pospeševanju in vodenju lokalnega in regionalnega razvoja območja, kot RRA, v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

bistraZRS Bistra

POSLANSTVO

ZRS Bistra Ptuj, kot vodilna razvojna institucija in vmesnik med javnim in zasebnim sektorjem, si prizadeva prispevati k enakomernejšemu gospodarskemu in pravičnejšemu socialnemu razvoju regije. Prizadeva si ustvariti pogoje za učinkovito vodenje in upravljanje z znanjem na lokalnem in regionalnem nivoju, z namenom doseganja večje razvojne dinamike območja. Deluje kot »na znanju in izkušnjah temelječa« ter »učeča se organizacija«, podvržena nenehnemu razvoju in “obvladovanju sprememb”.


VIZIJA

ZRS BISTRA želi postati pomembna znanstveno-raziskovalna in razvojna inštitucija, ki s svojim prepoznavnim delovanjem skrbi za vsebinsko pospeševanje razvojne, na znanju temelječe odličnosti, v javnem in zasebnem sektorju lokalne in širše skupnosti, po mednarodno primerljivih kriterijih. Z učinkovitim managementom znanja in inovativnosti in razvitim ekspertnim metodološkim znanjem na več področjih razvoja, želimo še naprej omogočati uspešno povezavo znanosti in poslovnih subjektov ter delovati kot povezovalec pri nadaljnjem načrtovanju razvoja regije in vzpostavljanju pogojev za inovativno regijo.

 

IZVAJANJE OBSTOJEČIH PROJEKTOV PO POSAMEZNIH ODDELKIH:

 1. Vloga ZRS BISTRA Ptuj: ZRS Bistra Ptuj trenutno deluje kot:
 • posrednik (ustanovljen kot povezovalni člen med podjetji in izobraževalno-raziskovalno sfero v Sloveniji in na mednarodnem nivoju).
 • koordinator (priprava, vodenje in koordinacija projektov, podporno okolje za izvedbo, koordinacijo ter administrativno-finančno podporo vseh lastnih in skupnih projektov partnerjev).
 • inštitucija znanja (razvojna organizacija z RR skupino) Lastna RR infrastruktura, znanje in rešitve ter vključenost v razvoj novih izdelkov/tehnologij podjetij (po naročilu in kot rezultat lastnega razvoja).

 1. Stanje ZRS Bistra Ptuj danes ZRS Bistra Ptuj deluje kot razvojna in raziskovalna organizacija, ki organizira razvojna prizadevanja v smislu pospeševanje razvoja in podjetništva na regionalnem nivoju, v proces se povezuje z lokalnimi skupnostmi – občinami in poslovnimi subjekti. Sledimo osnovnemu poslanstvu ustvarjanja jedra naravoslovno-tehničnih, tehnoloških in družboslovnih znanj ter kadrovskih potencialov potrebnih za razvoj regije.

 1. Področja delovanja / Glavna raziskovalna področja & področja kompetenc

  Znotraj ZRS Bistra Ptuj so se oblikovala tri kadrovska in vsebinska jedra:
 • Pospeševanje lokalnega in regionalnega razvoja ter gospodarskega razvoja RRA
  • na področju regionalnega razvoja in podjetništva nudimo celovito razvojno organizacijsko-tehnično in finančno podporo razvojnemu zagonu Spodnjega Podravja,
  • sledimo ciljem spodbujanja skladnega regionalnega razvoja, ki izhajajo iz Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. l. RS št.: 93/05) ter njegovih podzakonskih aktov.

 • Razvoj raziskovalnega dela
  • ustvarjanje kreativnega raziskovalnega in razvojnega prostora med gospodarskim in akademskim okoljem,
  • raziskave in razvoj inovativnih zasnov,
  • podpora uvajanju novo razvitih rešitev v proizvodnjo,
  • povezovanju in prenosu znanj iz univerz in inštitutov v gospodarstvo, pomoč pri idejnih zasnovah in celostni izvedbi razvojnih idej podjetij in nadalje izpeljavi dokončne aplikacije teh projektov.

 • Projektna skupina/projektna pisarna
  • skrbi za mednarodna (Evropska) sodelovanja regije in subjektov znotraj nje
  • skrbi za mednarodna (Evropska) sodelovanja regije in subjektov znotraj nje
  • administrativno-finančna podpora koordinaciji, vodenju in izvajanju lastnih ali skupnih projektov,
  • zagotavljanje ustrezne informacijsko komunikacijske infrastrukture za koordinacijo  projektov večjega števila partnerjev;
  • izvedba in podpora prijav na razne nacionalne razpise ali razpise EU,
  • promocija aktivnosti ZRS Bistra Ptuj, uporabnikov in skupnih projektov,
  • organizacija in izvajanje izobraževanj, seminarjev, delavnic, ipd. 


NADALJNJI RAZVOJ IN USMERITVE ZRS BISTRA Ptuj

Pri nadaljnjem razvoju ZRS Bistra Ptuj bo potrebno poskrbeti, da bodo rezultati dela še naprej namenjeni oblikovanju razvojne vizije in strategije ožje in širše lokalne skupnosti ter njene usmeritve v nacionalni in mednarodni prostor. Različne dejavnosti ZRS Bistra Ptuj, ki so povezane z raziskovanjem, eksperimentalnim razvojem, svetovanjem in izobraževanjem, prepletene med tremi vsebinskimi stebri, bodo tako še naprej namenjene pripravi, razvoju in izvedbi aplikativnih razvojnih projektov za različne naročnike znotraj regije, države in širše po svetu. ZRS Bistra Ptuj bo v prihodnjem obdobju svoje aktivnosti usmerjalo v izvajanje nalog povezanih s spodbujanjem regionalnega razvoja, ki se izvajajo v javnem interesu, ter sledijo cilju nenehnega izboljševanja kakovosti življenja na območju lokalne skupnosti, hkrati pa igralo pomembno vlogo pri povezovanju v novo nastajajočo regijo.

In future, developmental activities of SRC Bistra Ptuj will provide results, designed for the implementation of a development vision and strategy in the local community. The results will be placed in the national and international environment, thus importantly influencing a breakthrough in the development of local communities and individuals concerned.
A number of different activities (research, experimental development, counselling and education) of SRC Bistra Ptuj are intertwined between these four task groups, who will continue to ensure the application, development and implementation of R&D projects.
In future, SRC Bistra will be working on projects, related to the promotion of regional development. These are performed in the public interest and provide for better quality of life in the local community.

 

Pri tem ZRS Bistra Ptuj sledi svoji viziji in se posebej osredotoča na naslednja prioritetna razvojna področja:

 1. Pospeševanje lokalnega in regionalnega razvoja ter gospodarskega razvoja
 2. Pospeševanje znanstveno raziskovalnega in razvojnega dela ter razvoj lastnih kadrov za zagotavljanje lastnih razvojno raziskovalnih potreb in potreb lokalne skupnosti
 3. Pozicioniranje ZRS Bistra Ptuj in njenih partnerjev v mednarodnem merilu in pridobivanje sredstev iz mednarodnih fondov

dr. Aleksandra Pivec dr. Aleksandra Pivec, direktorica v obdobju med 2011 in 2016»Ker že vrsto let sodelujem pri pripravi, vodenju, koordinaciji in izvajanjuza lokalno okolje in regijo pomembnih projektov, mi je poznavanje razvojnih potreb okolja, ustvarjanje sinergijvseh sektorjev (javnega, zasebnega in civilnega) in aktiviranje potencialovzaskupno delo na projektihdobro poznano.Zaradi velikega števila izvedenih projektov mi jedobro poznantudinačin dela evropskih institucij in črpanje sredstev iz EU-skladov. V naslednjem obdobju želim predvsem intenziviratiprizadevanja po čim bolj učinkovitem povezovanju in inovativnem razvojnem razmišljanju čim širšega kroga ljudi ter na pridobivanju sredstev za potrebe lokalnih gospodarskih in javnih subjektov ter na ta način pomagati pri razvojnem preboju, doseganju višje kakovosti življenja ter prepoznavnosti in konkurenčnostilokalnega okolja.«