KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:Katalog je dostopen na spletnem naslovu:Pristojna oseba za posredovanje informacij:

Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptujwww.bistra.siDr. Aleksandra Pivec, direktorica.

aleksandra.pivec@bistra.si,

bistra@bistra.si,

tel. 02 748 02 50

Datum zadnje dopolnitve kataloga: Januar 2013

Podatki o organizaciji

Naziv javnega zavoda: Znanstveno – raziskovalno središče Bistra Ptuj
Skrajšan naziv: ZRS Bistra Ptuj
Angleški naziv: Scientific research centre Bistra Ptuj
Skrajšan angleški naziv: SRC Bistra Ptuj
Naslov: Slovenski trg 6, 2250 Ptuj
Kontakt: Telefon: 02/748 02 50  Faks: 02/748 02 60 Elektronski naslov: bistra@bistra.si
Matična številka: 5844975000
Davčna številka: SI55581218
Transakcijski račun: SI 56 01296 603 034 5890
Odgovorna uradna oseba: Direktorica dr. Aleksandra Pivec
Ustanoviteljica javnega zavoda: Mestna občina Ptuj
Leto ustanovitve: 1994

Nadzorni organ

Svet zavoda

–          Brigita Vindiš Zelenko, predsednica (predstavnica uporabnikov storitev ZRS Bistra Ptuj)

–          dr. Klavdija Rižnar, namestnica (predstavnica delavcev ZRS Bistra Ptuj)

–          mag. Avgust Šibila, član (predstavnik uporabnikov storitev ZRS Bistra Ptuj)

–          Miroslav Sarkičević, član (predstavnik ustanoviteljice ZRS Bistra Ptuj)

–          mag. Darja Harb, članica (predstavnica ustanoviteljice ZRS Bistra Ptuj)

–          Sonja Pučko, članica (predstavnica ustanoviteljice ZRS Bistra Ptuj)

–          Nuška Gajšek, članica (predstavnica ustanoviteljice ZRS Bistra Ptuj)

 

Delovno področje

Delovno področje je določeno v Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj, kot neprofitne znanstveno-raziskovalne ter razvojno institucijo za potrebe načrtovanja in vodenja razvoja Mestne občine Ptuj in celotnega okolja regije. Temeljna področja aktivnosti zajemajo skrb za pospeševanje razvojne odličnosti lokalnega okolja Spodnjega Podravja na vseh področjih, povezovanje in prenos znanj iz univerz in inštitutov v gospodarstvo in drobno gospodarstvo ter spodbujanje, kreiranje in oblikovanje znanja ter kadrovskega potenciala v regiji.

 

 

Na področju znanstveno-raziskovalne ter razvojne dejavnosti opravlja zavod kot javna služba naslednje naloge:

 

– prizadevanje za razvoj in vsestransko dostopnost in uporabo znanja v družbi in gospodarstvu, za prenos raziskovalnih
– strokovna pomoč lokalni skupnosti pri načrtovanju in uresničevanju razvojnih projektov;
– sodelovanje pri izvajanju regionalnih razvojnih projektov;
– pospeševanje, svetovanje in izobraževanje na področju malega gospodarstva, razvoja kadrov,tehnološkega razvoja in inovacij;
– oblikovanje in izvajanje različnih raziskovalno-razvojnih programov in projektov na področju naravoslovja in tehnike, humanistike in družboslovja ter celostne ekologije in skladnega trajnostnega razvoja regije;
– opravljanje nalog regionalne razvojne agencije za spodbujanja skladnega regionalnega razvoja Mestne občine Ptuj in drugih občin Spodnjega Podravja;
– nudenje podpornih storitev s področja podjetništva za vse ciljne skupine (mala in srednje velika podjetja, samostojne podjetnike posameznike in potencialne podjetnike);
– pospeševanje uvajanja inovativnih postopkov in izdelkov v podjetništvu;
– povezovanje in prenos znanj iz univerze in inštitutov v gospodarstvo in drobno gospodarstvo in prenos le-teh v raziskovalne inštitute;
– spodbujanje zanimanja mladih za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo;
– ustanavljanje tehnoloških in poslovno- inovacijskih centrov;
– opravljanje nalog Tehnološkega centra pri ZRS Bistra Ptuj;
– zagotavljanje ustrezne informacijske infrastrukture za osvajanje in razvijanje novih programov in tržnih analiz;
– povezovanje in sodelovanje z državnimi organi in podobnimi institucijami v državi in tujini;
– mednarodno povezovanje malega gospodarstva v smislu promocijske in razstavne dejavnosti ter storitev blaga, znanj in kapitala;
– svetovanje in priprava projektov ter drugih ponudb na razpise za dodeljevanje spodbud, zlasti strukturnih, kohezijskih in drugih skladov EU;
– posredovanje informacij o razpisih in priprava predlogov projektov;
– sodelovanje pri organiziranju prostorskega in informacijskega sistema ter organiziranje posvetovalne službe na terenu;
– svetovanje pri usmerjanju investicij glede na primerjalne prednosti lokalnih skupnosti in širšega območja;
– sodelovanje pri vodenju in izvajanju posameznih projektov po dogovoru;
– sodelovanje pri pripravi strategij;
– sodelovanje pri pripravi investicijske dokumentacije;
– sodelovanje pri prijavi projektov na razpise in dajanje vseh potrebnih informacij v zvezi z razpisi.
 
 
Seznam zakonov, ki opredeljujejo delovanje:
 • Zakon o zavodih;
 • Zakon o delovnih razmerjih; Zakon o javnih uslužbencih; Zakon o sistemu plač v javnem sektorju;
 • Kolektivna pogodba za javni sektor;
 • Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost;
 • Zakon o javnem naročanju;
 • Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti;
 • Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja – ZSRR-2;
 • Zakon o spodbujanju razvoja turizma;
 • Zakon o javnih financah;
 • Zakon o računovodstvu.

Predpisi so javno dosegljivi na državnem registru:  http://zakonodaja.gov.si/.

 

Ustanovitveni akt:
 • Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj;
 • Statut javnega zavoda Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj.

 

Seznam strateških in programskih dokumentov:
 
Svet javnega zavoda vsako leto v skladu z zakonodajo potrdi letno poročilo za preteklo leto ter sprejme program dela in finančni načrt za prihodnje leto.
 
Vrste postopkov, ki jih vodi javni zavod:

Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj ne vodi upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov.

Seznam javnih evidenc:

Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj ne upravlja z javnimi evidencami.

 

Dostop do informacij javnega značaja

Opis dostopa do kataloga informacij javnega značaja:

Katalog je dostopen na spletnem naslovu www.bistra.si in fizično na sedežu javnega zavoda: Slovenski trg 6, 2250 Ptuj

Stroški za posredovanje informacij:

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (fotokopija).

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij:

Do sedaj javni zavod ni prejel zahteve za dostop do informacij javnega značaja.