Predpisi o delovanju lokalne samouprave

 

  • Zakoni:
  1. Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07).
  2. Zakon o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2), (Ur.l. RS, št. 94/2007), (povezava)

 

  • Podzakonski akti:
  1. Pravilnik o namenih porabe, merilih in pogojih za dodelitev sredstev za sofinanciranje investicij občin (Uradni list RS, št. 19/07, 16/08, 57/08),