Prispevki za samostojne podjetnike v 2017

Splošno o prispevkih

Stopnje prispevkov določa Zakon o prispevkih za socialno varnost – ZPSV, za določene zavarovance pa so stopnje prispevkov določene v Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2 in Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – ZZVZZ. Prispevke pobira Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju: FURS).

Način obračuna in plačila prispevkov ter roke za obračun in plačilo prispevkov določa Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2. Fizične osebe so v obvezno socialno zavarovanje v Republiki Sloveniji vključene iz naslova svojega statusa ali delovne aktivnosti, na način in pod pogoji, ki jih določajo predpisi s področja obveznega socialnega zavarovanja, in sicer:

 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2,

 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – ZZVZZ,

 Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih – ZSDP-1,

 Zakon o urejanju trga dela – ZUTD.

Prijave v obvezno socialno zavarovanje se vlagajo pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Navedeni zakoni določajo tudi:

 osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost (v nadaljevanju: prispevki),

 vrste prispevkov, ki se plačujejo za posamezne zavarovance,

 zavezance za plačilo prispevkov.

 

Vrste in stopnje prispevkov,

ki jih plačujejo samozaposlene osebe, so razvidne iz naslednje tabele:

prispevki

Osnova za plačilo prispevkov

Osebe, ki so obvezno zavarovane na podlagi statusa fizične osebe, ki opravlja samostojno dejavnost – s.p., prispevke plačujejo od zavarovalne osnove, določene po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Zavarovalna osnova se določi glede na doseženi dobiček s.p. v preteklem letu. Pri tem se v dosežen dobiček ne upoštevajo obračunani prispevki za socialno varnost ter znižanje in povečanje davčne osnove.

Najnižja osnova za prispevke za samozaposlene osebe znaša:

 v letu 2017: 58 % povprečne plače preteklega leta,

 v letu 2018: 60 % povprečne plače preteklega leta.

Najvišja osnova za prispevke za samozaposlene osebe znaša od leta 2014 dalje 3,5-kratnik povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec.

 

 

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih – APRIL 2017
 min. prispevki  max. prispevki
Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR Prehodni davčni podračun Referenca 58 % PP** 3,5 PP***
919,10 5.546,31
Osnova za prispevke ZZ, če je BZO nižja od 60 % od  1.584,66 EUR* 950,80
Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50% 142,46 859,68
Prisp. delodajalca za PIZ 8,85% 81,34 490,85
Skupaj prispevki za PIZ SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 223,80 1.350,53
Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36% 60,47 352,75
Prisp. delodajalca za ZZ 6,56% 62,37 363,84
Prisp. za poškodbe pri delu 0,53% 5,04 29,40
Skupaj prispevki za ZZ   SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 127,88 745,99
Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10% 0,92 5,55
Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10% 0,92 5,55
Skupaj prispevki za starš. var.   SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 1,84 11,10
Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14% 1,29 7,76
Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06% 0,55 3,33
Skupaj prispevki za zaposl.   SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 1,84 11,09
Skupaj drugi prisp. 3,68 22,19
PRISPEVKI SKUPAJ 355,36 2.118,71

Mesečne prispevke za posamezni mesec preverite na strani FURS-a.

Popoldanski s.p.

Pogoj za odprtje popoldanskega s. p. je, da je oseba nekje drugje že zaposlena za polni delovni čas (40 ur na teden) in je pri delodajalcu že socialno zavarovana. Kljub temu pa tisti, ki ima popoldanski s. p., plačuje pavšalne prispevke za tri zavarovanja – za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju dejavnosti, prispevek za zdravstveno zavarovanje in prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Od aprila 2017 dalje ta skupaj znaša 66,25 evra. S plačilom teh zneskov si nosilci popoldanskih s.p.-jev, zagotovijo obvezno zavarovanje za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, ter za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni.

Pavšalni prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje enkrat letno določi Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije  s Sklepom o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanj. Mesečni pavšalni prispevek znaša trenutno 33,01 EUR. Naj opozorimo, da vse osebe, ki opravljajo dejavnost 15 dni ali manj, plačujejo polovico pavšalnega prispevka. Pavšalni prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se plačuje na prehodni račun države SI56 0110 0888 2000 003s sklicem SI 19 DŠ-44008.

Plačati morajo tudi pavšalna prispevka za zdravstveno zavarovanje in za poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Oba zneska se določita glede na povprečno bruto plačo za oktober preteklega koledarskega leta. V letu 2017 sta se v januarju oba mesečna pavšalna prispevka povišala  in skupaj znašata  33,24 EUR  (prej 32,67 EUR).Plačilo obeh pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje se izvede na prehodni račun države SI56 0110 0888 3000 073, s sklicem SI 19 DŠ-45004.

V letu 2017 se je, z malo davčno reformo, spremenil tudi rok za plačilo prispevkov iz 15. v mesecu na 20. v mesecu.